اصلی
آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره 016-96-823
کد مطلب: 1927
تعداد بازدید: 1271
1396-05-01

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 1491210

شركت گاز استان اردبيل در نظر دارد انجام خدمات مديريت بهره برداري شهرستان سرعين و روستاهاي تابعه را  مطابق مشخصات فني واستانداردهاي شركت ملي گاز ايران از طريق مناقصه و به مدت سه سال به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

 

بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه  توانايي و ظرفيت خالي انجام كار را دارند با ارائه رتبه بندي و گواهي تائيد صلاحيت در رشته تاسيسات و تجهيزات يا رشته نفت و گاز با پايه 5 ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در ساعات اداري به دفتر امور قراردادها واقع در اردبيل ، شهرك كارشناسان ، ( مجتمع اداري ) ساختمان مركزي شركت گازاستان اردبيل ، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واريز مبلغ 000/180 ريال ( يكصد و هشتاد هزار ريال ) به شماره حساب 2174630833002 نزد بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل در وجه شركت گاز استان اردبيل و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه و استعلام ارزيابي كيفي را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و به دبيرخانه مركزي شركت گاز استان اردبيل  تحويل نمايند .

توجه 1 : در اجراي ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور رعايت بخشنامه شماره  287206/106-14/10/1381 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي است.

توجه 2 : طبق مصوبه هيئت وزيران به شماره مصوبه 26510/ت 39039  مورخ  9/2/1388  ارائه صورت مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي قبل از انعقاد قرارداد الزامي است.

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 بوده باشد.

1-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ000/000/170/1 ريال ( يك ميليارد و يكصد و هفتاد ميليون ريال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شماره 2174630814001 بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل .

2-      تاريخ شروع فروش اسناد و ارزيابي كيفي : روز شنبه مورخ 31/4/96  از ساعت 00/8    

3-      تاريخ پايان فروش اسنادو ارزيابي كيفي : روز چهارشنبه مورخ 4/5/96  قبل از ساعت 30/14

4-      تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت و ارزيابي كيفي : روز چهارشنبه مورخ 18/5/96  قبل از ساعت 00/12      

5-      تاريخ بازگشائي مرحله اول : روز چهارشنبه مورخ 18 /5/96 رأس ساعت 30/14 در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

توجه 3: اسناد استعلام ارزيابي كيفي و ساير اسناد مناقصه (مالي) بصورت هم زمان به مناقصه گران تحويل داده مي شود و همه آنها نيز هم زمان باز پس گرفته خواهد شد.

بديهي است كارفرما پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و ارزيابي كيفي از متقاضيان واجد شرايط كه حداقل امتياز لازم را كسب كرده باشند اقدام به بازگشائي پاكات « الف، ب و ج » خواهد نمود.

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا »  در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس  WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR    درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045