اصلی
آگهي تجديد مناقصه عمومي (يك مرحله اي ) شماره 062-94-823
کد مطلب: 1937
تعداد بازدید: 2281
1396-05-14

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 1493995

شركت گاز استان اردبيل در نظر داردپروژه گازرساني به خط تغذيه و شبكه توزيع روستاي كرين از توابع شهرستان خلخال را به شرح ذيل و مطابق مشخصات فني واستانداردهاي شركت ملي گاز ايران از طريق مناقصه به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

 

الف - احداث شبكه توزيع گاز پلي اتيلن به قطر 63 ميليمتر و به طول 2414 متر.

ب - احداث شبكه توزيع گاز فولادي به قطر 6 اينچ و به طول 648 متر.

ج -  احداث خط تغذيه گاز فولادي به اقطار 4 و 6  اينچ و به طول 6408 متر.

د – نصب يك عدد ايستگاه تقليل فشار گاز TBS (كابينتي) به ظرفيت 2500 مترمكعب در ساعت.

هـ- ساخت و نصب يك مورد ايستگاه حفاظت كاتدي (CPS ) از نوع چاهي آبي.

 

بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه  توانايي و ظرفيت خالي انجام كار را دارند با ارائه رتبه بندي و گواهي تائيد صلاحيت در رشته تاسيسات و تجهيزات يا رشته نفت و گاز با پايه 5 ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در ساعات اداري به دفتر امور قراردادها واقع در اردبيل ، شهرك كارشناسان ، (مجتمع اداري ) ساختمان مركزي شركت گازاستان اردبيل ، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واريز مبلغ 000/180 ريال ( يكصد و هشتاد هزار ريال) به شماره حساب 2174630833002 نزد بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل در وجه شركت گاز استان اردبيل و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و به دبيرخانه مركزي شركت گاز استان اردبيل  تحويل نمايند .

توجه  : در اجراي ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور رعايت بخشنامه شماره  287206/106-14/10/1381 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي است.

 

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 بوده باشد.

 

1-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ000/000/404  ريال ( چهارصد و چهار ميليون ريال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شماره 2174630814001 بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل .

2-      تاريخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 14/5/96  از ساعت 00/8    

3-      تاريخ پايان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 18/5/96  قبل از ساعت 30/14

4-      تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت : روز يكشنبه مورخ 29/5/96  قبل از ساعت 00/12      

5-      تاريخ بازگشائي : روز يكشنبه مورخ 29/5/96 رأس ساعت 30/14 در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

 

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا »  در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس  WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR    درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045