اصلی
آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي ) شماره 031-96-823
کد مطلب: 1989
تعداد بازدید: 911
1396-10-25

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي )

شماره 031-96-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3148109

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت (1396.4857 )

شركت گاز استان اردبيل در نظر داردپروژه لوپ شبكه شهر جعفرآباد به روستاهاي روح كندي و بابك از توابع شهرستان بيله سوار و خط تغذيه و شبكه گازرساني به روستاهاي قشلاق لوله دره حاجي حسن ، قشلاق لوله دره جمشيد ، ابراهيم كندي سفلي ، ابراهيم كندي وسطي و ابراهيم كندي عليا از توابع شهرستان پارس آباد را به شرح ذيل و مطابق مشخصات فني واستانداردهاي شركت ملي گاز ايران از طريق مناقصه به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

 

الف – تهيه مصالح و احداث شبكه توزيع گاز فولادي به اقطار 2، 4 و 8 اينچ و به طول 6144 متر .

ب- تهيه مصالح و احداث شبكه توزيع گاز پلي اتيلن به اقطار 63، 90، 125 و 160 ميليمتر و به طول 10604 متر .

ج- تهيه مصالح و احداث خط تغذيه گاز فولادي به اقطار 2 ، 4 و 6 اينچ و به طول 3864 متر .

د- تهيه و نصب يك عدد ايستگاه تقليل فشار گاز TBS ( كابينتي ) به ظرفيت 2500 مترمكعب در ساعت .

بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه توانايي و ظرفيت خالي انجام كار را دارند با ارائه رتبه بندي و گواهي تائيد صلاحيت در رشته تاسيسات و تجهيزات با پايه 5 ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در ساعات اداري به دفتر امور قراردادها واقع در اردبيل ، شهرك كارشناسان ، (مجتمع اداري ) ساختمان مركزي شركت گازاستان اردبيل ، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واريز مبلغ 180,000 ريال ( يكصد و هشتاد هزار ريال) به شماره حساب 2174630833002 نزد بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل در وجه شركت گاز استان اردبيل و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و به دبيرخانه مركزي شركت گاز استان اردبيل تحويل نمايند .

توجه 1 : در اجراي ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور رعايت بخشنامه شماره 106,287206-1381,10,14 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي است.

توجه 2 : طبق مصوبه هيئت وزيران به شماره مصوبه 26510,ت 39039مورخ 1388/2/9 ارائه صورت مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي قبل از انعقاد قرارداد الزامي است.

 

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 99/9/22 بوده باشد.

 

1-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ      1/222/000/000 ريال ( يك ميليارد و دويست و بيست و دو ميليون ريال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شماره 2174630814001 بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل .

2-      تاريخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 96/11/7 از ساعت 8/00   

3-     تاريخ پايان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 قبل از ساعت 14/30

4-     تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت : روز سه شنبه مورخ 96/11/24 قبل از ساعت 12/00     

5-     تاريخ بازگشائي : روز سه شنبه مورخ 96/11/24 رأس ساعت 14/30 در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

 

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا » در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045        

تاريخ انتشار نوبت اول: 96/10/25

تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/10/27

 

   روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل