اصلی
آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي ) شماره032 -96-823
کد مطلب: 1991
تعداد بازدید: 1108
1396-11-02

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي )

شماره032-96-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3149211

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت (  1396.5001 )

« نوبت اول »

 

شركت گاز استان اردبيل در نظر دارداجراي بازسازي و تعميرات محوطه انبار مركزي شركت گاز استان اردبيل را به شرح ذيل و مطابق مشخصات فني واستانداردهاي شركت ملي گاز ايران از طريق مناقصه به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

 

 

بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه توانايي و ظرفيت خالي انجام كار را دارند با ارائه رتبه بندي و گواهي تائيد صلاحيت در رشته ابنيه و ساختمان با پايه 5 ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در ساعات اداري به دفتر امور قراردادها واقع در اردبيل ، شهرك كارشناسان ، (مجتمع اداري ) ساختمان مركزي شركت گازاستان اردبيل ، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واريز مبلغ 000‚180 ريال ( يكصد و هشتاد هزار ريال) به شماره حساب 2174630833002 نزد بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل در وجه شركت گاز استان اردبيل و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و به دبيرخانه مركزي شركت گاز استان اردبيل تحويل نمايند .

توجه : در اجراي ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور رعايت بخشنامه شماره 287206‚106-14‚10‚1381 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي است.

 

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402‚ت 50659 هـ مورخ 22‚9‚94 بوده باشد.

 

1-      براساس فهرست بهاي ابنيه و ساختمان سال 1396 برآورد اوليه 995‚215‚316‚6 ريال مي باشد.

2-      محل اجراي پروژه: شهرستان اردبيل

3-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ000‚000‚316 ريال (سيصد و شانزده ميليون ريال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شماره 2174630814001 بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل .

4-     تاريخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 14‚11‚96 از ساعت 00‚8    

5-     تاريخ پايان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 18‚11‚96 قبل از ساعت 30‚14

6-      تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت : روز يكشنبه مورخ 29‚11‚96 قبل از ساعت 00‚12      

7-     تاريخ بازگشائي : روز يكشنبه مورخ 29‚11‚96 رأس ساعت 00‚15 در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

 

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا » در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045        

تاريخ انتشار نوبت اول: 02‚11‚96

تاريخ انتشار نوبت دوم: 04‚11‚96

روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل