اصلی
آگهي مزايده عمومي (يك مرحله اي ) شماره 034-96-823
کد مطلب: 2003
تعداد بازدید: 1016
1396-11-16

آگهي مزايده عمومي (يك مرحله اي )

شماره 034-96-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3150824

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت (1396.5294 )

« نوبت اول »

شركت گاز استان اردبيل در نظر دارد 12 دستگاه خودرو (10 دستگاه وانت مزدا دو كابين ، 1 دستگاه وانت نيسان دو كابين و 1 دستگاه سواري پژو 405) را به شرح ذيل از طريق مزايده بفروش برساند.

لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمايل به خريد اقلام مندرج در جدول را دارند دعوت مي شود پس از بازديد اقلام مشروح به آدرس اردبيل ، كيلومتر 5 جاده انزاب جنب يارد تعميراتي شركت ملي گاز ايران ، انبار شركت گاز استان اردبيل ، جهت دريافت اسناد مربوطه به امور قراردادها واقع در اردبيل، شهرك كارشناسان، ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و با توجه به مفاد اسناد مزايده پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و به دبيرخانه مركزي شركت گاز استان اردبيل واقع در اردبيل، شهرك كارشناسان (مجتمع اداري) ، ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل ، طبقه پنجم، اتاق شماره 502 تحويل نمايند .

رديف

نوع خودرو

شماره شهرباني

مدل

تعداد

واحد

مبلغ شركت در فرآيند ارجاع كار مزايده «بريال»

1

وانت مزدا دوكابين

91

657

الف

12

1382

1

دستگاه

6/700/000

2

وانت مزدا دوكابين

91

488

الف

14

1382

1

دستگاه

7/100/000

3

وانت مزدا دوكابين

91

668

الف

12

1382

1

دستگاه

6/300/000

4

وانت مزدا دوكابين

91

485

الف

14

1382

1

دستگاه

6/300/000

5

وانت مزدا دوكابين

91

647

الف

12

1382

1

دستگاه

6/900/000

6

وانت مزدا دوكابين

91

661

الف

12

1382

1

دستگاه

7/100/000

7

وانت مزدا دوكابين

91

663

الف

12

1382

1

دستگاه

7/200/000

8

وانت مزدا دوكابين

91

667

الف

12

1382

1

دستگاه

7/100/000

9

وانت مزدا دوكابين

91

653

الف

12

1382

1

دستگاه

6/700/000

10

وانت مزدا دوكابين

91

659

الف

12

1382

1

دستگاه

6/900/000

11

وانت نيسان دو كابين (دي ايكس)

91

476

الف

11

1381

1

دستگاه

13/700/000

12

سواري پژو 405

91

669

الف

12

1382

1

دستگاه

5/300/000

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار مزايده به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22بوده باشد.

توجه : لطفاً مبالغ شركت در فرآيند ارجاع كار مزايده را طبق جدول فوق به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شماره 2174630814001 بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل انجام گيرد.

1-   تاريخ شروع فروش اسناد مزايده و زمان شروع بازديد : روز شنبه مورخ 96/11/28از ساعت 8/00

2-  تاريخ پايان فروش اسناد مزايده و زمان پايان بازديد : روز چهارشنبه مورخ 96/12/2قبل از ساعت 14/00

3-  تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت : روز يكشنبه مورخ 13/12/96 قبل از ساعت 12/00

4-  تاريخ بازگشائي پاكات : روز يكشنبه مورخ 96/12/13رأس ساعت 14/30در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا » در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045        

تاريخ انتشار نوبت اول: 96/11/17

تاريخ انتشار نوبت دوم : 96/11/19

                                          روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل