اصلی
آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي ) شماره002 -97-823
کد مطلب: 2045
تعداد بازدید: 628
1397-02-10

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي )

شماره002-97-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3159858

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت (1397.450 )

« نوبت اول »

 

شركت گاز استان اردبيل در نظر دارداجراي بازسازي و تعميرات ساختمانهاي اداري و منازل سازماني در شهرستان اردبيل، پارس آباد ، بيله سوار، جعفرآباد ، مشگين شهر و لاهرود را به شرح ذيل و مطابق مشخصات فني واستانداردهاي شركت ملي گاز ايران از طريق مناقصه به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

 بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران حقوقي و حقيقي متخصص واجد شرايط كه توانايي و ظرفيت خالي انجام كار را دارند با ارائه رتبه بندي و گواهي تائيد صلاحيت در رشته ابنيه و ساختمان به همراه گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در ساعات اداري به دفتر امور قراردادها واقع در اردبيل ، شهرك كارشناسان ، (مجتمع اداري ) ساختمان مركزي شركت گازاستان اردبيل ، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واريز مبلغ 180/000ريال ( يكصد و هشتاد هزار ريال) به شماره حساب 2174630833002 نزد بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل در وجه شركت گاز استان اردبيل و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و به دبيرخانه مركزي شركت گاز استان اردبيل تحويل نمايند .

توجه : در اجراي ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور رعايت بخشنامه شماره 287206/106-14/10/1381 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي است.

 تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 بوده باشد.

 1-      برآورد اوليه 3/328/150/000 ريال مي باشد.

2-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ167/000/000 ريال (يكصد و شصت و هفت ميليون ريال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شماره 2174630814001 بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل .

3-     تاريخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 97/2/22از ساعت 8/00

4-     تاريخ پايان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 97/2/26قبل از ساعت 14/30

5-     تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت : روز يكشنبه مورخ 97/3/06قبل از ساعت 12/00

6-      تاريخ بازگشائي : روز يكشنبه مورخ 6/3/97 رأس ساعت 30/14 در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

 ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا » در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045        

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/02/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/02/12

 

   روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل