اصلی
آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي ) شماره 003-97-823
کد مطلب: 2047
تعداد بازدید: 730
1397-02-17

آگهي مناقصه عمومي  (يك مرحله اي )

شماره 003-97-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3160708

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت  ( 1397.537)

« نوبت اول »

 

شركت گاز استان اردبيل در نظر دارد انجام خدمات وصول بدهي هاي معوقه مشتركين شركت گاز استان اردبيل را از طريق مناقصه و به مدت يكسال تقويمي به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

 

بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران متخصص داراي صلاحيت مرتبط در امور فوق از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي كه توانايي انجام كار مذكور را دارند ، با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در ساعات اداري به دفتر امور قراردادها واقع در اردبيل ، شهرك كارشناسان ، ( مجتمع اداري) ساختمان مركزي شركت گازاستان اردبيل ، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واريز مبلغ 180/000ريال ( يكصد و هشتاد هزار ريال ) به شماره حساب 2174630833002 نزد بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل در وجه شركت گاز استان اردبيل و ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و به دبيرخانه مركزي شركت گاز استان اردبيل تحويل نمايند .

 

مدارك و مستندات ضروري :

الف ) روزنامه رسمي آگهي ثبت / تأسيس شركت .

ب ) روزنامه رسمي آگهي تغييرات شركت .

ج ) اساسنامه ، اظهارنامه ثبت شركت و همچنين آخرين وضعيت سهام .

د ) شناسنامه ، مدرك تحصيلي ، كارت ملي آخرين اعضاء هيأت مديره شركت ، كد اقتصادي و شناسه ملي .

هـ ) ارائه مدارك تجربه و سابقه اجرائي در كارهاي قبلي .

و ) ارائه مدارك حسن سابقه در كارهاي قبلي و رضايت نامه كتبي از كارفرمايان قبلي .

ز ) ارائه مدارك دال بر توانايي مالي و توانايي ارائه ضمانتنامه .

 ح ) تأييد صلاحيت معتبر در زمينه هاي خدمات عمومي و  امور تأسيسات  از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

ظ) گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي .

ط ) ساير مداركي كه مناقصه گر متناسب با مناقصه بصورت مكتوب اعلام مي نمايد .

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 بوده باشد.

1-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ  511/000/000ريال ( پانصد و يازده ميليون ريال ) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شماره 2174630814001 بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل.

2-      تاريخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 97/2/29از ساعت 8/00

3-     تاريخ پايان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 2/3/97  قبل از ساعت 14/30

4-     تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت :  روز يكشنبه مورخ 97/3/13قبل از ساعت 12/00

5-     تاريخ بازگشائي : روز يكشنبه مورخ 97/3/13رأس ساعت 14/30در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا »  در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس  WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR    درج گرديده است .

شماره تلفن تماس : 33743782 – 045

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/02/17

تاريخ انتشار نوبت دوم:  97/02/19

                  روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل