اصلی
انتصاب آقایان اکبر خروشی ، بابک فیضی و قادر عباسپور به عنوان سفیران نظارت شرکت ملی گاز ایران
کد مطلب: 2068
تعداد بازدید: 360
1397-03-20

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل با صدور احکامی از طرف رئیس امور بازرسی شرکت ملی گاز ایران آقایان اکبر خروشی ، بابک فیضی و قادر عباسپور به عنوان سفیران نظارت شرکت ملی گاز ایران منصوب شدند.

در احکام صادره آمده است:

با عنایت به دستورالعمل سفیران نظارت، مصوب مورخ 96/12/27شورای مدیران شرکت ملی گاز ایران جنابعالی را به مدت سه سال بعنوان سفیر نظارت منصوب می نمایم.

انتظار دارد به دقت نظر و جدیت در محدوده موضوع ماده 11 دستورالعمل مزبور بازرسی های لازم را بعمل آورده و ضمن رعایت بی طرفی و امانتداری گزارش های مستدل و متقن خود را مطابق با ترتیبات مقرر در مواد 13 تا 16 و 22 دستورالعمل یاد شده تهیه و ارایه نمائید.