اصلی
آگهي فراخوان عمومي جهت ارزيابي كيفي مشاوران شماره 007-97-823
کد مطلب: 2080
تعداد بازدید: 502
1397-04-09

آگهي فراخوان عمومي جهت ارزيابي كيفي مشاوران

شماره 007-97-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3166680

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت (1397.1410)

«   نوبت اول   »

 

شركت گاز استان اردبيل در نظر دارد ،  براساس آيين نامه اجرائي بند « هـ » ماده ( 29) قانون برگزاري مناقصات و تصويب نامه شماره  193542 / ت 42986 ك  مورخ 1/10/1388 هيأت محترم وزيران انجام خدمات مشاوره به شرح اين آگهي از طريق فراخوان عمومي به روش كيفيت و قيمت (  QCBS ) به مشاور واجد شرايط واگذار نمايد  .

موضوع انجام كار : عبارت است از انجام خدمات نظارت كارگاهي پروژه هاي شركت گاز استان اردبيل  .

مدت انجام كار : مدت انجام خدمات مشاوره 24 ماه تقويمي مي باشد .

معيارهاي ارزيابي كيفي مشاوران :

1-      تجربه ( سابقه اجرايي ) 45 امتياز

2-     ارزيابي كارفرمايان قبلي 30 امتياز

3-    ساختار سازماني مشاور 25 امتياز

 

بدين منظور از مشاوران واجد شرايط كه توانايي و ظرفيت خالي انجام كار را دارند و داراي پايه يك يا دو گروه نفت و گاز با تخصص خطوط انتقال نفت و گاز و يا پايه يك گروه نفت و گاز با تخصص شبكه توزيع و ايستگاههاي كاهش فشار گاز بوده مي توانند ضمن واريز مبلغ 180/000ريال ( يكصد و هشتاد هزار ريال) به شماره حساب 2174630833002 نزد بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل در وجه شركت گاز استان اردبيل و با ارائه رسيد  بانكي به همراه درخواست كتبي و با  ارائه يك نسخه از تأييديه رتبه بندي معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي از ساعت 8/00 روز شنبه مورخ 97/4/16  لغايت ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخ 97/4/20 به نشاني اردبيل ، شهرك كارشناسان ( مجتمع اداري) ساختمان مركزي شركت گازاستان اردبيل ، طبقه چهارم اتاق شماره 412 ، امور قراردادها  مراجعه و ضمن دريافت اسناد ارزيابي كيفي ، اسناد تكميل شده را حداكثر تا ساعت 12/00روز شنبه مورخ 97/4/30به دبيرخانه شركت گاز استان اردبيل تحويل نمايند .

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا »  در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس  WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR    درج گرديده است .

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره: 33743782 – 045 واحد امور قراردادها  تماس حاصل نمايند .

تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/04/05

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/04/07

 

                  روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل