اصلی
آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي ) شماره 024-97-823
کد مطلب: 2200
تعداد بازدید: 719
1397-11-03

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي )

شماره 024-97-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3189346

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت (1397.5754)

« نوبت اول »

 

شركت گاز استان اردبيل در نظر دارد انجام خدمات تأمين تجهيزات و كنتور خواني، صدور آني، چاپ و تحويل صورتحساب مشتركين شركت گاز استان اردبيل بصورت حجمي را از طريق مناقصه و به مدت 18 ماه تقويمي به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

 

بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران متخصص داراي صلاحيت مرتبط در امور فوق از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي كه توانايي انجام كار مذكور را دارند ، با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در ساعات اداري به دفتر امور قراردادها واقع در اردبيل ، شهرك كارشناسان ، ( مجتمع اداري) ساختمان مركزي شركت گازاستان اردبيل ، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واريز مبلغ 180/000 ريال ( يكصد و هشتاد هزار ريال ) به شماره حساب 4001118104021127 تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي- شركت گاز استان اردبيل يا شماره كارت 6367957035909717 با شناسه واريز 307118175292600841271000000000 و ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و به دبيرخانه مركزي شركت گاز استان اردبيل تحويل نمايند .

توجه : طبق مصوبه هيئت وزيران به شماره مصوبه 26510/ت39039 ك مورخ 9/2/1388 ارائه صورت مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي قبل از انعقاد قرارداد الزامي است.

 

مدارك و مستندات ضروري :

الف ) روزنامه رسمي آگهي ثبت / تأسيس شركت .

ب ) روزنامه رسمي آگهي تغييرات شركت .

ج ) اساسنامه ، اظهارنامه ثبت شركت و همچنين آخرين وضعيت سهام .

د ) شناسنامه ، مدرك تحصيلي ، كارت ملي آخرين اعضاء هيأت مديره شركت ، كد اقتصادي و شناسه ملي .

هـ ) ارائه مدارك تجربه و سابقه اجرائي در كارهاي قبلي .

و ) ارائه مدارك حسن سابقه در كارهاي قبلي و رضايت نامه كتبي از كارفرمايان قبلي .

ز ) ارائه مدارك دال بر توانايي مالي و توانايي ارائه ضمانتنامه .

ح ) تأييد صلاحيت معتبر در زمينه ( كد فعاليت 4: خدمات عمومي) از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

ظ) گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي .

ط ) ساير مداركي كه مناقصه گر متناسب با مناقصه بصورت مكتوب اعلام مي نمايد .

1-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 2/400/000/000 ريال (دو ميليارد و چهارصد ميليون ريال ) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شماره 2174630814001 بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل.

2-      تاريخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 97/11/13 از ساعت 8/00   

3-     تاريخ پايان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 قبل از ساعت 14/30 

4-     تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت : روز يكشنبه مورخ 97/11/28قبل از ساعت 12/00

5-     تاريخ بازگشائي : روز يكشنبه مورخ 97/11/28 رأس ساعت 14/30در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا » در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR    و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است .

شماره تلفن تماس : 33743782 – 045

تاريخ انتشار نوبت اول:97/11/03

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/06

               روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل