اصلی
آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 033-98-823
کد مطلب: 2460
تعداد بازدید: 223
1398-11-12

 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شماره 033-98-823

كد فراخوان پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3227647

شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت (1398.6845 )

« نوبت اول »

 

شركت گاز استان اردبيل در نظر دارد بصورت مناقصه انجام خدمات نگهباني خود در سطح استان اردبيل را از بين شركتهاي واجد شرايط زير كه در فهرست شركتهاي تاييد صلاحيت شده سازمان حراست صنعت نفت مي باشند از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد) برگزار و به مدت 12 ماه تقويمي به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.

               بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه توانايي انجام كار مذكور را دارد و همچنين داراي صلاحيت مرتبط در امور فوق از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به همراه گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي را نيز دارند ضمن واريز مبلغ 000/350 ريال ( سيصد و پنجاه هزار ريال ) به حساب شبا 100100004001118104021127 IR تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي- شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 307118175292600841271000000000 از بابت خريد اسناد اقدام نمايند. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

 

پيشنهادهايي كه در سامانه ستاد ثبت نشده باشند فاقد اعتبار بوده و غير قابل بررسي مي باشند.

توجه : طبق مصوبه هيئت وزيران به شماره مصوبه 26510/ت 39039 مورخ 9/2/1388 ارائه صورت مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي قبل از انعقاد قرارداد الزامي است.

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آئين نامه تضمين معاملات دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 بوده باشد.

مدارك و مستندات ضروري :

الف) از پيمانكاران تائيد شده سازمان حراست وزارت نفت باشد.

ب ) روزنامه رسمي آگهي ثبت / تأسيس شركت .

ج ) روزنامه رسمي آگهي تغييرات شركت .

د ) اساسنامه ، اظهارنامه ثبت شركت و همچنين آخرين وضعيت سهام .

هـ ) شناسنامه ، مدرك تحصيلي ، كارت ملي آخرين اعضاء هيأت مديره شركت ، كد اقتصادي و شناسه ملي .

و ) ارائه مدارك تجربه و سابقه اجرائي در كارهاي قبلي .

ز ) ارائه مدارك حسن سابقه در كارهاي قبلي و رضايت نامه كتبي از كارفرمايان قبلي .

ح ) ارائه مدارك دال بر توانايي مالي و توانايي ارائه ضمانتنامه .

خ ) گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي .

ظ) داراي گواهينامه معتبر تائيد صلاحيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ( فعاليت نگهباني) باشد.

1-    مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 000/000/632/1 ريال ( يك ميليارد و ششصد و سي و دو ميليون ريال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شبا 320100004001118106376958 IR تمركز وجوه سپرده - شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 944118175292600929999000000000

2-      تاريخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 19/11/98 از ساعت 00/8    

3-      تاريخ پايان فروش اسناد: روز چهارشنبه مورخ 23/11/98 قبل از ساعت 00/19

4-      تاريخ تسليم اسناد و پيشنهاد قيمت : روز يكشنبه مورخ 4/12/98 قبل از ساعت 00/12

5-      تاريخ بازگشائي : روز يكشنبه مورخ 4/12/98 رأس ساعت 30/14 در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .

ضمناً آگهي فوق در شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي « شانا » در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR     و شبكه اطلاع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045        

تاريخ انتشار نوبت اول:12/11/98

تاريخ انتشار نوبت دوم: 14/11/98

   روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل