اصلی
هزينه برقراري انشعاب مشتركين جزء
کد مطلب: 1732
تعداد بازدید: 1806
1395-06-15

 

رديف

حداكثر زير بنا

حداكثر واحد

ظرفيت كنتور

دامنه مصرف

هزينه انشعاب (به ریال)

1

40

1

4

0-4

1,409,480

2

120

1

6

0-6

2,114,220

3

250

2

10

6.1-10

3,523,700

4

500

4

16

10.0-16

5,637,920

5

800

6

25

16.1-25

8,809,250

6

1300

10

40

25.1-40

14,094,800

7

2000

15

65

40.1-65

22,904,050

8

3000

20

100

65.1-100

35,237,000

9

5000

30

160

100-160

56,379,200

ضمنا" تعيين هزينه و برآورد قيمت كنتور تلفيقي از تطابق زير بنا و مصرف و تعداد واحد مي باشد .

براي مراكز استانها حداكثر زير بنا تا 120 متر مربع ودر مورد كليه شهر ها وروستاها حد اكثر زير بنا تا 150 متر مربع برای ردیف 2 ملاك است.